2018

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

je udělována projektům, které realizují mladí lidé a které prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společného smyslu pro evropskou identitu a uvádějí reálné příklady Evropanů žijících v jednom společenství. Cenu každoročně uděluje Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách.

Nejlepší projekt získá 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR. Kromě finančního ocenění bude třem konečným vítězům předána pozvánka k návštěvě Evropského parlamentu (v Bruselu nebo Štrasburku). Jeden zástupce vítězného projektu z každého z 28 vnitrostátních kol bude pozván na několik dní do Cách, kde se zúčastní několika akcí včetně slavnostního předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, které se každoročně koná dva dny před svátkem Nanebevstoupení Páně, kdy je předávána prestižní Mezinárodní cena Karla Velikého v Cáchách.

Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Pravidla soutěže:

Téma soutěže

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které

 • podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni,
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci,
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady evropského soužití v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladé, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo online projektů s evropským rozměrem.

Termín pro podání přihlášek

Přihlášky musí být podány nejpozději do 29. ledna 2018. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ceny Karla Velkého pro mladé Evropany (European Charlemagne Youth Prize).

Podmínky účasti

 • Věk uchazečů je omezen na 16-30 let.
 • Účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z 28 členských států Evropské unie.
 • Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině; v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi.
 • Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.
 • Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a:

a) skončit v období mezi 1. lednem 2017 a 29. lednem 2018 nebo

b) stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

 • příjmení a jméno uchazeče, popř. název organizace,
 • země trvalého bydliště,
 • státní příslušnost,
 • datum narození,
 • adresa elektronické pošty,
 • telefonní číslo,
 • případně internetové stránky,
 • název projektu,
 • shrnutí v anglickém, francouzském nebo německém jazyce,
 • zemi, v níž byl projekt přeložen,
 • úplný popis projektu,
 • prohlášení o financování z EU.

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství,
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států,
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně.

Postup výběru

Vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany bude vybrán ve dvou kolech.

První fáze: poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací vyberou do 19. března 2018 celostátního vítěze z každého z 28 členských států.

Druhá fáze: evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do 11. dubna 2018 vítěze z 28 projektů předložených národními porotami.

Rozhodnutí evropské poroty je konečné. V případě nesplnění podmínek soutěže si porota vyhrazuje právo účast projektu odmítnout.

Podrobné znění soutěžních pravidel najdete na www.charlemagneyouthprize.eu a bližší informace o soutěži poskytnou na požádání rovněž národní informační kanceláře.

Informační kancelář Evropského parlamentu
Jungmannova 24, Praha 1
tel.: 255 708 208
e-mail: eppraha zavináč europarl.europa.eu

 

Zdroj: www.charlemagneyouthprize.eu, www.evropsky-parlament.cz

Animofest 2018 – mezinárodní soutěž animovaných filmů středních škol

Mezinárodní festival animovaných filmů středních škol – ANIMOFEST

Program festivalu konaného 21. června tvoří:

 • 9.00 – 10.00 – Slavnostní zahájení
 • 10.00 – 10.15 – Promítnutí vítěžných filmů z roku 2017
 • 10.15 – 12.00 – Pásmo soutěžních animovaných filmů pro rok 2018 – prezentace animovaných filmů studentů a absolventů SSUŠAT a SŠ Slovenské republiky a zahraničí
 • 12.00 – 13.00 – Pásmo soutěžních filmů 3. ročníku UAT FILM 2018
 • 13.00 – 14.00 – Vyhodnocení soutěží o cenu Viery Zavarčíkovej
  • UAT GRAPHIC 2018 – 9. ročník Mezinárodní soutěže grafického designu SŠ
  • UAT PHOTO 2018 – 8. ročník Mezinárodní soutěže fotografického designu SŠ
  • UAT FASHION 2018 – 5. ročník Mezinárodní soutěže oděvního designu SŠ
 • 14.00 – 15.00 – Slavnostní předávání cen ANIMOFEST 2018, UAT FILM 2018

O výběru přihlášených filmů a jejich zařazení do oficiálního programu festivalu rozhoduje výběrová komise festivalu. Filmy, které nesplní stanovená kritéria soutěže, mohou být zařazeny do nesoutěžní sekce.

Festivalu se mohou zúčastnit filmy:

 • vytvořené studenty středních škol, resp. k nim ekvivalentních škol v rámci sítě školských zařízení jednotlivých zemí světa (v případě zahraničních filmů), ve věku 14 do 22 let
 • vyrobené po 1. lednu 2016
 • trvající minimálně 1 minutu

Organizátor nepřijímá filmy, které byly přihlášeny na minulé ročníky festivalu.

Účast na festivalu je bezplatná, náklady na doručení soutěžního materiálu na soutěž hradí soutěžící.

Jeden soutěžící může přihlásit více filmů, každý na samostatné přihlášce.

Filmy přihlášené do soutěže musí být ve formátech M-PEG 4, MOV., H264 či jiném HD formátu a v dobrém technickém stavu.

Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu uat zavináč uat.sk, na který zašlete filmy (odkaz na stažení z internetového úložiště, např. wetransfer.comuschovna.skulozto.sk) s přihláškou a přílohami, a to nejpozději do 15. června 2018.

Spolu s řádně vyplněnou přihláškou je nutné zaslat fotografii tvůrců, fotografii z filmu (obě v elektronické podobě) a krátkou charakteristiku filmu ve slovenském a anglickém jazyce.

Ceny:

 • Cena Viery Zavarčíkovej za Najlepší animovaný film 2018 – 1., 2., 3. místo a Nejlepší film 2018 – 1., 2., 3. místo – 1. místo získá odměnu 500€, 2. místo 300 € a 3. místo 200€
 • Zvláštní cena poroty
 • Čestné uznání
 • Cena diváka
 • „Zlatá slza“ za nejhorší animovaný film

Filmy spolu s přihláškou zasílejte na adresu organizátora soutěže

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby

Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
telefon:
 +421 262 411 668
fax:
 +421 262 524 313
e-mail:
 uat zavináč uat.sk
www stránky:
 www.uat.sk

www stránky soutěže: www.uat.sk/animofest.html