Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Ocenění nesoucí jméno Karla Velikého, slavného středověkého panovníka, který spojil velkou část Evropy a podporoval vzdělanost, udílí každoročně Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách mladým lidem od 16 do 30 let. Vítězné projekty podporují porozumění mezi mladými lidmi v Evropě a nabízí praktické příklady jejich soužití v rámci evropského společenství.

Národní poroty nominují do evropského kola 28 projektů, z nichž následně evropská porota vybere tři vítězné. Vítězem loňského českého národního kola se stal například projekt 85. Mezinárodního zasedání European Youth Parliament, kterého se zúčastnilo téměř 300 studentů ze 40 zemí.

Autoři třech vítězných projektů se mohou těšit na peněžní odměnu. První místo je ohodnocené částkou 7 500 eur, druhé 5 000 eur a třetí 2 500 eur. Vítězové se zároveň zúčastní slavnostního udílení ceny v Cáchách, které proběhne v květnu 2019. Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupci Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Pravidla soutěže:

Téma soutěže

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům, které

 • podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni,
 • napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci,
 • jsou vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytují praktické příklady evropského soužití v rámci jednoho společenství.

Projekty mohou spočívat v pořádání různých akcí pro mladé, výměnných pobytů pro mladé lidi nebo online projektů s evropským rozměrem.

Termín pro podání přihlášek - prodloužen

Přihlášky musí být podány nejpozději do 18. února 2019. Přihlašovací formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (www.charlemagneyouthprize.eu)

Podmínky účasti

 • Věk uchazečů je omezen na 16-30 let.
 • Účastníci musí být občany nebo obyvateli některého z 28 členských států Evropské unie.
 • Přihlášku lze podat buď jednotlivě, nebo ve skupině; v případě skupinových a mnohonárodních projektů lze přihlášku podat jen v jedné zemi.
 • Za způsobilé se považují přihlášky ve všech úředních jazycích Evropské unie.
 • Projekty přihlášené do soutěže již musí být zahájeny a:

a) skončit v období mezi 1. lednem 2018 a 28. lednem 2019 nebo

b) stále probíhat.

Všechny přihlášky musí obsahovat tyto údaje:

 • příjmení a jméno uchazeče, nebo příjmení a jméno kontaktní odpovědné osoby v případě, že předkládáte projekt jménem skupiny nebo organizace,
 • země bydliště,
 • státní příslušnost,
 • datum narození,
 • elektronickou adresu,
 • telefonní číslo,
 • případně internetové stránky,
 • název projektu,
 • shrnutí v anglickém, francouzském nebo německém jazyce,
 • zemi, v níž byl projekt přeložen,
 • podrobný popis projektu,
 • prohlášení o financování z EU.

Projekty lze přihlásit pouze prostřednictvím elektronického formuláře.

Kritéria hodnocení

Projekty budou hodnoceny podle těchto zásad:

 • musí naplňovat cíle soutěže: podporovat porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhat rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v jednom společenství,
 • upřednostněny budou projekty vytvořené společně mladými lidmi zastupujícími několik členských států,
 • pozornost bude věnována projektům realizovaným dobrovolně.

Postup výběru

Vítěz Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany bude vybrán ve dvou kolech.

První fáze: poroty jednotlivých členských států sestávající z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnických organizací vyberou do 15. března 2019 celostátního vítěze z každého z 28 členských států.

Druhá fáze: evropská porota sestávající ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do 11. dubna 2019 vítěze z 28 projektů předložených národními porotami.

Rozhodnutí evropské poroty je konečné. V případě nesplnění podmínek soutěže si porota vyhrazuje právo účast projektu odmítnout.

Podrobné znění soutěžních pravidel najdete na www.charlemagneyouthprize.eu a bližší informace o soutěži poskytnou na požádání rovněž národní informační kanceláře.

Informační kancelář Evropského parlamentu
Jungmannova 24, Praha 1
tel.: 255 708 208
e-mail: eppraha zavináč europarl.europa.eu

 

Zdroj: www.charlemagneyouthprize.eu, www.evropsky-parlament.cz