Status studenta po absolvování SŠ, VOŠ a VŠ

Povinná školní docházka

Období školních prázdnin po ukončení posledního roku povinné školní docházky se také počítá jako povinná školní docházka v případě, že žák po toto období nebyl výdělečně činný tzn., že nárok na přídavky a zdravotní pojištění má žák po ukončení základní školy do 31. 8., pokud není během prázdnin výdělečně činný.

Status studenta

Status studenta má každý student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ (bez ohledu na formu studia - prezenční, distanční nebo jejich kombinaci - a bez ohledu na to, zda je student v době takového studia výdělečně činný) do věku 26 let (příp. 28 let u prezenčního doktorského studia) - jedná se o tzv. soustavnou přípravu na budoucí povolání (§ 12 zákona č. 117/1995, o státní sociální podpoře).

Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. Do pomaturitního studia je však nutné se přihlásit do konce kalendářního roku po první vykonané maturitní zkoušce nebo absolutoriu. Škola musí mít akreditaci MŠMT (přehled oprávněných institucí najdete na webu MŠMT), ve skupině musí být nejvýše 18 studentů a musí jít o denní studium nejméně dvacet 45minutových vyučovacích hodin týdně po celý školní rok.

U jiného než denního studia na SŠ a VOŠstatus studenta pouze ten, kdo není výdělečně činný nebo mu není vyplácena podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Jaké výhody přináší status studenta:

 • Zdravotní pojištění - úhrada státem do dovršení 26. roku věku;
 • Daňové výhody - sleva na dani z příjmu 4020 Kč do dovršení 26. roku věku (u doktorského prezenčního studia až do věku 28 let), sleva na dítě do věku 26 let;
 • Sociální dávky (přídavky aj.) do věku 26 let;
 • Slevy v dopravě, kultuře apod.

Status studenta po ukončení střední a vyšší odborné školy (SOU, SŠ, VOŠ)

Řádné ukončení závěrečnou zkouškou:

 • absolvent školy je studentem do úspěšné závěrečné zkoušky s výučním listem, maturitní zkoušky, absolutoria, ale status studenta má až do 31. 8.,
 • v případě, že po dobu prázdnin vykonává po celý měsíc výdělečnou činnost (pracovní smlouva, DPP pouze v případě, že zakládá účast na nemocenském pojištění, DPČ) nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci, ztrácí v tomto měsíci status studenta, tj. nárok na přídavek na dítě, a není ani zdravotně pojištěn.

Neúspěšné absolvování závěrečné zkoušky nebo nepřipuštění ke zkoušce:

 • student, který neúspěšně vykoná závěrečnou zkoušku je studentem školy do 30. 6., status studenta má ale také do 31. 8. (pokud ukončil studium k 30. 6.),
 • zůstává nárok na přídavky na dítě (v případě, že není po celý měsíc výdělečně činný a nepobírá podporu v nezaměstnanosti) i zdravotní pojištění,
 • evidence na úřadu práce je možná až od 1. 7.
 • u opravných termínů (maturita, absolutorium) je student považován za nezaopatřené dítě do 31. 8.
 • u náhradního termínu, kde student ze zdravotních důvodů nevykonal zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky.

Přerušení studia nebo předčasné ukončení studia:

 • student, který ukončí nebo přeruší studium předčasně (před 30. 6.) přestává mít status studenta k datu ukončení nebo přerušení studia,
 • musí tuto skutečnost ohlásit do 8 kalendářních dnů referátu státní sociální podpory ÚP, pokud pobírá přídavek na dítě - na tento ztrácí nárok,
 • musí začít platit zdravotní pojištění, pokud se neregistruje na úřadu práce.

Pokud se dítě/občan stane studentem vysoké školy v kalendářním roce, v němž řádně ukončil soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole, není třeba se po dobu mezi těmito studii hlásit do evidence ÚP - platí také status studenta - tudíž i zdravotní pojištění.

Status studenta po ukončení vysoké školy

Řádné ukončení studia:

 • v případě řádného ukončení studia (ukončeno státní závěrečnou zkouškou) platí status studenta ještě následující měsíc po měsíci, ve kterém státní závěrečnou zkoušku student vykoná (např. státní závěrečná zkouška 7. května tj. status studenta do 30. června),
 • v případě, že po dobu prázdnin vykonává student po celý měsíc výdělečnou činnost (pracovní smlouva, DPP - pouze v případě, že zakládá účast na nemocenském pojištění, DPČ) nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti, ztrácí v tomto měsíci status studenta, tj. nárok na přídavek na dítě, a není ani zdravotně pojištěn.

Neúspěšné ukončení nebo přerušení studia:

 • student, který neúspěšně vykoná státní závěrečnou zkoušku, má status studenta pouze do dne, ve kterém ji neúspěšně vykonal nebo do dne přerušení studia,
 • student, který si státní závěrečnou zkoušku odloží na pozdější termín, má většinou studium přerušeno a status studenta tudíž do dne přerušení studia.

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se také považuje (dle § 14 zákona o státní sociální podpoře) doba od ukončení studia na vysoké škole do zahájení dalšího studia na téže nebo jiné vysoké škole, pokud toto studium bezprostředně navazuje na ukončení předchozího studia. Nejdéle je to však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž student ukončil studium na předchozí vysoké škole.

Evidence na Úřadu práce

Od 1. 1. 2012 se může jako uchazeč o zaměstnání zaevidovat i fyzická osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání (student denního studia), který prokáže, že v rozhodném období (poslední 2 roky) získala zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce 12 měsíců.

Po předložení potvrzení o zaměstnání na základě pracovní smlouvy nebo DPČ (zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění) nebo potvrzení o výkonu samostatné výdělečné činnosti (potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení) vzniká takové osobě nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Sociální pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Od roku 2010 už není student starší 18 let důchodově pojištěn.

Pokud student nevykonává výdělečnou činnost, nemusí pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako student také nemá nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství apod., protože není účasten na nemocenském pojištění.

Jak si pojištění zajistit

Pojištění lze platit dobrovolně (min. pojistné 2017 je 1 977 Kč). Přihlášku k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění (.pdf) lze podat na České správě sociálního zabezpečení (podle místa trvalého pobytu).

Při nástupu do zaměstnání přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 2500 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč.

Podnikající student je považován za osobu samostatně výdělečně činné (OSVČ) s vedlejší činností. Rozhodná částka pro vedlejší činnost v r. 2017 byla stanovena na 67 756 Kč. Nemocenské pojištění je dobrovolné, pokud se nepřihlásíte, účast na něm nevzniká.

Evidence na ÚP. Na podporu v nezaměstnanosti ovšem máte nárok pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli důchodové pojištění (nebo jej odváděl zaměstnavatel).

Zdravotní pojištění

Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při nástupu do studia daná škola.

Pokud student přesáhne 26. rok věku nebo školu ukončí aniž by nastoupil do zaměstnání nebo se evidujoval na úřadu práce, hlásí změnu pojišťovně sám a nahlašuje se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů. Pojistné činí v roce 2017 1 485 Kč měsíčně (přehled minimálního pojistného).

V případě brigád se i u DPP zdravotní pojištění odvádí, a to od příjmu 10 000 Kč, u praktického výcviku se pojistné neodvádí (příjmy z "praxe" jsou v roce 2014 osvobozeny také od daně z příjmů).

Pobyt v zahraničí

Zahraniční výjezd za účelem výdělečné činnosti student nemusí oznamovat ČSSZ, může se ale přihlásit k dobrovolnému pojištění, viz výše. Podmínky zaměstnávání, registrace a platby pojistného je nutné před odjezdem zjistit u příslušných zahraničních institucí.

Pobyt v zahraničí za účelem studia:

 • u pobytů, kde student zůstává studentem dané vysoké školy s českou akreditací, o status nepřichází,
 • u pobytů, kde student přeruší studium v ČR a pokračuje na škole v zahraničí, mohou nastat dva případy:

1. MŠMT školu uznává za rovnou studiu na VŠ v ČR (§ 12 odst. 2c zákona o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. v platném znění) - o status tedy nepřichází,
2. MŠMT školu neuznává - pak status studenta ztrácí.

Toto lze ověřit přímo na MŠMT.

 

Zdroj: portal.mpsv.cz, www.kampomaturite.cz, zákon č. 117/1995 o státní sociální podpoře, www.cssz.cz, www.vzp.cz, www.msmt.cz

NáhledPřílohaVelikost
Kam po maturitě: Status studenta.pdf599.62 KB