Středoškolská stipendia United World Colleges

Občanské sdružení United World Colleges (UWC) Czech National Committee opět vyhlásilo další ročník výběrového řízení na stipendia pro studenty prvních a druhých ročníků středních škol

Jedná se o dvouletá stipendia na studium ve školách sítě United World Colleges. Studenti z celého světa spolu dva roky studují, tráví volný čas, bydlí atd. Stipendia obvykle zahrnují 80-90% nákladů na pobyt a studium, v některých případech se jedná i o plná stipendia. Stipendium nezahrnuje cestovné studenta na školu a zpět, kapesné a v některých případech ani zdravotní pojištění (podmínky se na jednotlivých školách liší). V případě sociální nouze studenta, která by mu zabraňovala ve studiu, je snaha ze strany sdružení pokrýt potřebné prostředky z jiných zdrojů.

V období 2017-2019 vyhlašuje UWC Česko výběrové řízení o stipendia na následující školy:

 • UWC Changshu (Čína – nově otevřeno!)
 • UWC Dilijan (Arménie)
 • UWC Mostar (Bosna a Hercegovina)
 • UWC Adriatic (Itálie)
 • UWC Maastricht (Nizozemsko)

Uchazeč o stipendium musí:

 • být ve věku 16-18 let (k 1. 9. 2017);
 • ovládat základy anglického jazyka;
 • dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit;
 • uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení;
 • navštěvovat střední školu v České republice;
 • být akademicky zdatný;
 • podat přihlášku do 15. ledna 2017;
 • v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tom případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

Jak se přihlásit:

Při vyplňování přihlášky musí každý uchazeč splnit několik podmínek. Prvním krokem pro přihlášení je vyplnění přihlášky. Přihláška se vyplňuje zásadně elektronicky. K elektronickému formuláři lze přikládat i nejrůznější přílohy. Uzávěrka prvního kola je stanovena na 15. ledna 2017. Do tohoto okamžiku musí uchazeč doplnit všechny informace do elektronické přihlášky.

Přihláška do prvního kola obsahuje:

 • strukturovaný životopis uchazeče (v angličtině),
 • popis aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky, případně podložený dobrozdáním vedoucích těchto aktivit, vysvědčeními, diplomy apod. (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: “Sladká a slaná náplň mého života.” (v češtině),
 • úvaha o rozsahu max. 2 normostran (3.600 znaků včetně mezer) na téma: „What happens when my mind speaks to my heart.“ (v angličtině),
 • krátké zamyšlení nad tím, proč preferuji školu v zemi, kterou jsem uvedl, případně, proč žádnou zemi nepreferuji,
 • kontakt na třídního učitele nebo ředitele školy,
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení. Do druhého kola postupuje zpravidla 30 uchazečů.

Druhé kolo:

Druhé kolo se uskuteční 11. února 2017 v prostorách Prague College v Praze (Polská 10, Praha 2). Vybraní studenti z prvního kolo budou pozváni prostřednictvím e-mailu.

Druhé kolo výběrového řízení je rozděleno do pěti aktivit:

 • interview v češtině a angličtině (individuální)
 • osobnostní test (individuální)
 • prezentace (skupinová)
 • test všeobecných znalostí a diskuse na společensko-politická témata (skupinová)
 • hrátky UWC (skupinová)

Po druhém kole sestaví výběrová komise pořadí postoupivších uchazečů (obvykle 5-7), kterým předloží kompletní nabídku aktuálních stipendií.

Třetí kolo:

Třetí kolo se koná 25. února 2017 opět v prostorách Prague College, Polská 10, Praha 2.

Pokud je to možné, uchazeč se tohoto kola účastní i se svým zákonným zástupcem (rodičem). Obsahem třetího kola je rozhovor (cca 20 minut) s výběrovou komisí, jejímž členem může být i zástupce školy UWC, a jedna skupinová aktivita. V průběhu dne se uskuteční i informační schůzka s rodiči. Po třetím kole sestaví výběrová komise pořadí úspěšných uchazečů, kterým na základě jejich preferencí udělí nabízená stipendia. Komise nominuje vybrané uchazeče jednotlivým školám UWC, které nakonec oficiálně potvrdí souhlas s navrženou nominací.

Více informací:

Podrobnosti o výběrovém řízení a o školách UWC najdete na www.uwc.cz.

 

Zdroj: www.uwc.cz