Studium na lyceích ve francouzském Dijonu a Nîmes

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo informace o výběrovém řízení na

studium na lyceích ve francouzském Dijonu a Nîmes

Základní informace

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskými maturitními zkouškami, jejichž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR bude maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána MŠMT jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Francouzská strana bude hradit studentům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku 75% nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné. Zbývajících 25% nákladů (cca 1.000 EUR/10 měsíců školního roku) bude hradit sám žák prostřednictvím svých rodičů. MŠMT ČR hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst a zpět na počátku a konci každého školního roku ( další cesty hradí rodiče - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR). Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky.

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. Ve školním roce 2010/2011 proběhne toto řízení v následujících termínech:

  • v polovině března 2011 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování) a z matematiky (v rozsahu učiva ZŠ a 1. pololetí 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií, 60 minut na vypracování),
  • v dubnu nebo květnu 2011 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení.

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera - Oddělení pro jazykovou a vzdělávací spolupráci Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní správy.

Podmínky přijetí k výběrovému řízení

  • uchazeč/ka je občanem/občankou České republiky,
  • je žákem/žákyní 1. ročníku čtyřletého gymnázia (popř. odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia) nebo 3. ročníku šestiletého studia v česko-francouzských třídách gymnázia,
  • dovrší k datu 1. 5. 2011 věk nejvýše 17 let,
  • ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl schopen/byla schopna po krátké aklimatizaci učit se všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
  • ovládá nejméně jeden další studovaný cizí jazyk (angličtina, němčina),
  • dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8
  • předloží lékařské osvědčení o celkovém velmi dobrém zdravotním stavu (v českém jazyce).

Žádosti o zařazení do výběrového řízení

Žádosti o zařazení do výběrového řízení a o vyslání ke studiu ve Francii zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci na příslušném formuláři výhradně prostřednictvím školy, kterou žák/ žákyně navštěvuje,
a to do 15. února 2011 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do ústní části výběrového řízení obdrží uchazeči a uchazečky (písemně) e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury, na jejíž internetové adrese www.zahranici-stipendium.cz (nabídky pro studenty středních škol) je toto oznámení včetně formuláře přihlášky zveřejněno.

Zdroj: www.msmt.cz, www.zahranici-stipendium.cz