Studium v Evropské unii

Pokud se rozhodnete studovat v jiném členském státě EU bude mít členství naší země v Evropské unii řadu výhod.

Využít můžete např. pestrou nabídku výměnných studijních programů hrazených přímo z rozpočtu EU, ale jednou z hlavních výhod je to, že při studiu na zahraniční škole se na vás vztahují stejné podmínky jako na domácí studenty, odpadne tedy jakékoli mimořádné školné nebo další podobné poplatky.

Tip: Studium v zahraničí bude i tak velmi nákladnou záležitostí, zjistěte si proto předem, na jaká stipendia (a za jakých podmínek) budete mít nárok.

Žádná škola nemůže upřednostňovat domácí studenty a nemůže také vyžadovat od zahraničních studentů nebo zájemců splnění jakýchkoli zvláštních podmínek, které domácí studenti a zájemci o studium splnit nemusí.

Toto pravidlo se ale netýká úspěšného zvládnutí jazykového testu, který je často podmínkou k přijetí. Jazyková zkouška musí být složena před přijímacími testy, pokud je škola vyžaduje. Každý stát rozlišuje určité úrovně jazykových znalostí své mateřštiny a umožňuje zájemcům z jiných států získat mezinárodně uznávané certifikáty prokazující znalosti odpovídající různým stupňům osvojení daného jazyka. Rada Evropy v této oblasti iniciovala vznik tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni jednat. Popis se týká i kulturního prostředí, do něhož je jazyk zasazen.

Tip: Chcete vědět, jakou jazykovou úroveň máte? K sebehodnocení jazykových dovedností vám může posloužit tabulka Evropských jazykových standardů (jazykové úrovně A1-C2) nebo můžete využít on-line aplikaci Evropského jazykového portfolia.

Přehled jazykových zkoušek a certifikátů najdete např. na www.euroskop.cz nebo www.jazykovezkousky.cz.

K orientaci v nabízených možnostech slouží specializovaný portál PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout Europe), který přináší v přehledné formě nejrůznější informace k celoživotnímu vzdělávání v 31 zemích Evropy (EU, Norsko, Island, Turecko, Švýcarsko). Je určen studentům a uchazečům o studium či dalším zájemcům o vzdělávací příležitosti.

Portál Ploteus je rozdělen do následujících oblastí:

 • možnosti studia a odborné přípravy - obsahuje množství odkazů na webové stránky vysokých škol a institucí terciárního vzdělávání, databáze škol a kurzů odborného vzdělávání i vzdělávání dospělých
 • systémy vzdělávání - přináší popisy a vysvětlení vzdělávacích systémů v Evropě
 • výměny a granty - přehled programů (Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus)  a kontaktních míst
 • kontakty - národní informační centra
 • všechno, co potřebujte vědět o pobytu v zahraničí v Evropě - přehled užitečných informací jakoživotní náklady, poplatky za studium, nalezení ubytování, právní aspekty studia a práce

V období 2014-2020 najdete všechny vzdělávací programy spolufinancované Evropskou unií v novém  programu Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže, a to při formálním i neformálním vzdělávání

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce:

KA 1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců

 • Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) - školy mohou vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.
 • Odborné vzdělávání - žáci SOŠ, učilišť, VOŠ, jejich absolventi a další mohou vyrazit na zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.
 • Mládež - mezinárodní výměny mládeže, Evropská dobrovolná služba, profesionální rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží.
 • Vysokoškolské vzdělávání - mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců.
 • Vzdělávání dospělých - podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

KA 2 - Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

KA 3 - Podpora reforem vzdělávací politiky

Studijní pobyt v zahraničí

Předtím, než odjedete do zahraničí na vysokou školu, byste se měli nejen seznámit s jejím vzdělávacím systémem a způsobem fungování tamějších vysokých škol, ale také informovat svou zdravotní pojišťovnu o svém plánovaném studijním pobytu v zahraničí.

Jako studenti máte právo pobývat v jiné zemi EU. Pokud se tam ale budete zdržovat za účelem studia po dobu delší než 3 měsíce, budete si obvykle muset vyřídit povolení k pobytu.

K udělení povolení k pobytu budete potřebovat:

 • občanský průkaz či pas
 • potvrzení o studiu na místní škole
 • dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení živobytí
 • zdravotní pojištění

Uznávání vysokoškolských diplomů

Pro uznávání vysokoškolských diplomů neexistuje v EU žádný společný automatický postup. Jednotlivé členské státy rozhodují na základě vlastních vnitrostátních předpisů o uznávání akademických kvalifikací získaných v jiných zemích.

Ve většině případů lze získat tzv. "statement of comparability", což je porovnání toho, do jaké míry se daný diplom shoduje s ekvivalenty v členském státě, kde chcete studovat. O porovnání můžete požádat Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání (EN).

Před tím, než požádáte o posouzení, si nezapoměňte zjistit:

 • kolik vás toto posouzení bude stát;
 • jak dlouho to bude trvat - posouzení může trvat od několika týdnů do několika měsíců;
 • jaký dokument potřebujete na základě posouzení získat - zprávu o úplné ekvivalenci ("full equivalency") nebo porovnávací zprávu ("comparative report");
 • co lze dělat v případě, že s výsledkem posouzení nebude souhlasit (možnost odvolání).

Tip: Pokud podklady dodáte ve formátu Europass (např. jako dodatek k diplomu), porovnávání vašich diplomů a následné uznání proběhne snáze.

Zaměstnání během studia

Pracovat při studiu je možné pouze tehdy, pokud to umožňuje daná země. Většina členských států EU povoluje pracovat studentům jen na poloviční úvazek nebo uplatňují limity na jeden semestr nebo na jeden rok.

Jestliže trávíte více než 6 měsíců (183 dní) ročně v jiné zemi EU, budete tam považováni za daňové rezidenty, tzn. pokud v zemi, kde studujete, také pracujete, budete muset v této zemi také platit daně a příspěvky na sociální zabezpečení z příjmu, který vám tam vznikne. Jestli navíc např. na léto odjedete na brigádu do své domovské nebo jiné země, může po vás země, kde studujete, požadovat zdanění takto nabytého příjmu.

 

Zdroje: ec.europa.eu, ec.europa.eu/education, europa.eu/youreuropewww.euroskop.cz