Možnost stát se kariérním diplomatem

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR) vyhlašuje výběrové řízení 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR, tzv. diplomatických koncipientů.

Požadavky a předpoklady

  • dosažený věk 18 let
  • být plně svéprávný (doložit písemným čestným prohlášením)
  • být bezúhonný (doložit výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než 3 měsíce)
  • ukončené magisterské studium (doložit příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání/v případě zahraničního vzdělání je třeba doložit originál nebo úředně ověřenou kopii nostrifikace)
  • mít potřebnou zdravotní způsobilost (doložit písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti)
  • výborná znalost angličtiny (úroveň C1) a znalost dalšího jazyka, odpovídající alespoň úrovni B2 (doložit originál či úředně ověřenou kopii o dosažení tohoto vzdělání)
  • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení "Tajné" v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění

Jak se přihlásit?

  • vyplněnou žádost o přijetí do služebního poměru včetně příloh (k dispozici zde)
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
Vše je nutné zaslat do 30. června 2018. A to poštou, elektronicky, osobně nebo pomocí datové schránky.
Elektronicky pouze s elektronickým podpisem na: pers_sekretariat zavináč mzv.cz

Prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky MZV ČR: e4xaaxh), ve formátu vyžadovaném zákonem.
Osobně na podatelnu služebního úřadu na níže uvedené adrese.
Písemně:

Personální odbor, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
11800 Praha 1

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost, včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovem "Neotvírat" a dále slovy "Výběrové řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR (č .j. 448699-1/2018-PERS)".

 

Více informací najdeš zde.

 

 

 

zdroj: www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/aktualni_nabidky_zamestnani/oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_314.html, www.eurodesk.cz/stan-se-kariernim-diplomatem-prihlas-se-na-diplomatickou-akademii