Xenofobie a rasismus

Xenofobie je strach ze všeho neznámého a cizího - především z cizinců, jejich kultury, náboženství, apod. Tento strach začíná odporem, nepřátelstvím, nedůvěrou a může přejít až v nenávist. Je často spojována s různými formami rasismu jako jejich původce.

Konkrétním projevem je nepřátelství k lidem jiné barvy pleti, jiné národnosti, jazyka, náboženského přesvědčení, kultury, tradici a projevující se navenek odporem a nepřátelstvím vůči imigrantům (přistěhovalcům), ale i cizincům s trvalým pobytem, uprchlíkům, apod.

Xenofobie je jako nemoc - pokud se jí nebráníme, můžeme hodně ublížit jiným i sobě.
Existuje jen jeden lék a tím je poznávání cizího.

Rasismus je názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Vyjadřuje negativní postoj, nerovné zacházení, případně ubližování jiným osobám nebo skupinám osob na základě příslušnosti k jinému národu, etnickému původu, kultuře, barvě pleti nebo původu.

Rasová diskriminace je chování, které znevýhodňuje práva jiného člověka z důvodu jeho etnického, národního nebo rasového původu.

Antisemitismus je zaujatost různého charakteru proti Židům, založená na jejich zkresleném obrazu, jako by byli zcela odlišní než ostatní lidé. Nejstrašnějším projevem antisemitismu byla nacistická ideologie o čistotě rasy po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Během druhé světové války bylo v koncentračních táborech zavražděno 6 miliónů Židů.

Nacionalismus je politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa, upřednostňují národnostní princip před občanským. Proklamuje tzv. tradiční společenské hodnoty a je těžké jasně oddělit, kde končí vlastenectví, které je považované za pozitivní a začíná nacionalismus. Proto bývá považován za nejproblematičtější odrůdu extremismu. Nacionalisté odmítají rovné uplatňování lidských a občanských práv a v jejich programech se objevují otevřené nebo skryté prvky rasismu, xenofobie a antisemitismu.

 

Kam pro radu a více informací:

www stránky:

Člověk v tísni - programy Sociální integrace

www stránky: www.clovekvtisni.cz

Pobočka Olomouc

Litovelská 14, Olomouc, 779 00 (mapa)
telefon:
608 732 386
Richard Kořínek - ředitel pobočky
telefon:
608 732 386
e-mail:
richard.korinek zavináč clovekvtisni.cz

Pobočka Prostějov

Rostislavova 26, Prostějov, 796 01 (mapa)
Pavlína Kolaříková - koordinátorka služeb v Prostějově
telefon:
777 787 947
e-mail:
pavlina.kolarikova zavináč clovekvtisni.cz

Základní kámen činnosti tvoří přímá práce s rodinou. Pracovníci pomáhají při komunikaci s úřady či školou, nabízejí pomoc při stabilizaci rodinných rozpočtů, řeší problémy s neadekvátním bydlením, nezaměstnaností.

Velkou část své energie věnují oblasti vzdělávání. V předškolních klubech připravují ty nejmenší na zápis do školy. Po nástupu na ZŠ s nimi dobrovolníci pracují na zlepšení školních výsledků. Později jim pomáhají při nalézání cest k dalšímu rozvoji a uplatnění. Dětem se věnují i ve volném čase.

Společnost Podané ruce o.p.s. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově

Budovcova 4091/10, 798 11 Prostějov (mapa)
telefon:
778 406 919
e-mail:
nzdm.pv zavináč podaneruce.cz
www stránky: http://nzdmpv.podaneruce.cz

Cílovou skupinou jsou dospívající a mladí lidé, kteří zažívají komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků, zajištění bydlení, těhotenství, aj.), konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami, šikana, vandalismus, násilné projevy, útěk z domova, rasismus, záškoláctví, vyloučení ze školy, domácí násilí), negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcí, aj.).

 

Zdroje: www.ostrovzl.cz/prevence; http://cs.wikipedia.org/; www stránky organizací